Osobní asistence

Informace

Projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3

Osobní asistence, terénní sociální služba Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, je podpořena v rámci projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3, který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509.

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 10. 2019 - 31. 12. 2021

Jaké činnosti poskytujeme ?

Osobní asistence je poskytována v rozsahu základních činností, které jsou uvedeny v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Jaké máme zásady a principy osobní asistence?

 • individuální přístup - respektování přání, vůle a vlastního rozhodnutí klienta, po vzájemné diskuzi sociálního pracovníka a žadatele o službu, jsou společnou cestou určeny individuální potřeby a přání každého člověka,
 • svoboda volby - klient má právo vybrat si poskytovatele služby, který mu vyhovuje,
 • autonomie a nezávislost - služba posiluje sebedůvěru klienta a vědomí, že může žít doma ve svém prostředí,
 • respektování základních lidských práv a svobod,
 • pružnost - rychlá reakce na změny v potřebách klienta,
 • mlčenlivost - ve všech skutečnostech, které souvisí s péčí,
 • odbornost - pouze kvalifikovaní zaměstnanci mohou v našich službách pracovat, dbáme na jejich vzdělávání v jednotlivých oblastech,
 • princip spolupráce - spolupráce s lékaři, městskými úřady a dalšími poskytovateli sociálních služeb,
 • kvalita služby - naše služby mají zpracované standardy kvality, které důsledně dodržují.

Jaké je poslání osobní asistence?

Odborně a individuálně pomáhat osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, překonávat jejich nepříznivou sociální situaci, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta, tak aby mohly co nejdéle žít ve svém prostředí.

Osobní asistent provází klienta v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti plnohodnotně se zapojit do běžného života.

Jaké máme cílové skupiny?

Osoby bez omezení věku:

 • s chronickým onemocněním
 • se zdravotním postižením
 • senioři

Jaké jsou cíle osobní asistence?

 • s pomoci kvalifikovaných pracovníků usilovat o maximální možné zapojení svých klientů do jejich přirozené sociální sítě a společnosti
 • docílit, aby klient s pomocí osobního asistenta zvládal běžné denní činnosti
 • spolupráce klienta a asistenta tak, aby byla klientům poskytována nestigmatizující pomoc ve všech činnostech, které potřebují k plnohodnotnému životu ve svém prostředí a domácnosti
 • poskytovat pomoc individuálně dle požadavků a přání klienta

V jakém prostředí služby poskytujeme?

Osobní asistence je poskytována ve Šluknovském výběžku, v domácnostech klientů, nepřetržitě. Maximální okamžitá kapacita jsou 2 osoby. Pracovníkům slouží jako zázemí objekt v Jiříkově, na adrese Londýnská 564/2, Jiříkov.

Co osobní asistence nabízí?

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

pomoc při osobní hygieně

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při použití wc,

pomoc při zajištění stravy

 1. pomoc při přípravě jídla a pití,

pomoc při zajištění chodu domácnosti

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

pomoc při uplatňování oprávněných práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Jak nás můžete kontaktovat?

Bc. Bohuslava Goldbergová

Bc. Bohuslava Goldbergová

sociální pracovnice a vedoucí úseku terénních služeb

604 298 497
goldbergova@ddfilipov.cz

V případě zájmu o naši službu nás kontaktujte a naši pracovníci Vás navštíví.

Kdo může požádat o osobní asistenci?

Může to být zájemce, lékař, rodina zájemce, městský úřad či jakákoliv jiná osoba, která se domnívá, že by případný zájemce naši péči potřeboval.

Jak probíhá jednání se zájemcem o osobní asistenci?

Jednání se zájemcem se povětšinou vede v domácnosti zájemce z důvodu celkového posouzení nepříznivé sociální situace . V případě potřeby je zájemci poskytnuto základní sociální poradenství.

Postup jednání se zájemcem:

 • prvotní informace získá zájemce při prvním kontaktu se sociální pracovnicí,
 • sociální pracovnice si domluví osobní schůzku se zájemcem,
 • sociální pracovnice při osobní schůzce se zájemcem zjišťuje jeho nepříznivou sociální situaci, jeho požadavky, cíle, které budou možné realizovat prostřednictvím naší služby, zájemci jsou sděleny všechny potřebné informace k realizaci služby,
 • jsou domluveny úkony a rozsah poskytované péče,
 • výsledkem tohoto jednání je písemný Záznam z jednání se zájemcem, vyplněná Žádost o poskytování služby.
 • Pokud má zájemce vážný zájem a jeho situace je akutní, je možné ihned na této schůzce podepsat i Smlouvu o poskytování služby.

Potřebné doklady

Zde budou zanedlouho informace o potřebných dokladech k zajištění terénní služby osobní asistence.

Operační program Zaměstnanost


Přehrát stránku