Pečovatelská služba

Ochrana proti onemocnění Covid-19

Vážení klienti terénních služeb,

Vláda České republiky nařídila svým Usnesením č. 1028 ze dne 12.10.2020 v části I., bod 3. všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností.

V části I. bod 4. nařídila vláda všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění.

O těchto povinnostech byli klienti Pečovatelské služby prokazatelně informováni našimi terénními pracovníky dne 14.10.2020.

Naše organizace vynakládá nemalé finanční prostředky na osobní ochranu zaměstnanců, ale zároveň musí zajistit personálně tým terénních pracovníků i v době oslabení z důvodu podezření nebo nákazy onemocněním Covid – 19. Všichni zaměstnanci terénních služeb jsou každých pět dní testováni antigenními testy, aby se co nejvíce omezilo riziko nákazy. V současné době máme zaměstnance v karanténě v pracovní neschopnosti, terénní sociální služby poskytují jen zaměstnanci negativní na onemocnění Covid – 19.

V Jiříkově, 28.12.2020

Mgr. Roman Horn
ředitel organizace

Informace

Neptejte se nás, co umíme, ale řekněte nám, co potřebujete...

Jaké činnosti poskytujeme ?

Pečovatelská služba je poskytována v rozsahu základních činností, které jsou uvedeny v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Hlavním kritériem pro poskytování pečovatelské služby je snížená soběstačnost klienta z důvodu věku nebo zdravotního postižení a tato skutečnost vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Jaké máme zásady a principy pečovatelské služby?

 • individuální přístup - respektování přání, vůle a vlastního rozhodnutí klienta, po vzájemné diskuzi sociálního pracovníka a žadatele o službu, jsou společnou cestou určeny individuální potřeby a přání každého člověka,
 • svoboda volby - klient má právo vybrat si poskytovatele služby, který mu vyhovuje,
 • autonomie a nezávislost - služba posiluje sebedůvěru klienta a vědomí, že může žít doma ve svém prostředí,
 • respektování základních lidských práv a svobod,
 • pružnost - rychlá reakce na změny v potřebách klienta,
 • mlčenlivost - ve všech skutečnostech, které souvisí s péčí,
 • odbornost - pouze kvalifikovaní zaměstnanci mohou v našich službách pracovat, dbáme na jejich vzdělávání v jednotlivých oblastech,
 • princip spolupráce - spolupráce s lékaři, městskými úřady a dalšími poskytovateli sociálních služeb,
 • kvalita služby - naše služby mají zpracované standardy kvality, které důsledně dodržují.

Jaké je poslání pečovatelské služby?

Poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Jaké máme cílové skupiny?

Osoby bez omezení věku:

 • s chronickým onemocněním
 • se zdravotním postižením
 • s tělesným postižením
 • se sluchovým postižením
 • se zrakovým postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Jaké jsou cíle pečovatelské služby?

 • umožnit důstojné dožití v domácnosti klienta
 • podpora klientů v samostatnosti a soběstačnosti dle jejich možností a schopností, aby byl co nejdéle zachován jejich způsob života ve vlastních domácnostech
 • pomoc klientům zajistit základní životní a sociální potřeby

V jakém prostředí služby poskytujeme?

Pečovatelská služba je poskytována ve Šluknovském výběžku, v domácnostech klientů, každodenně od 7:00 do 19:00 hod. Maximální okamžitá kapacita pečovatelské služby je 5 osob. Pracovníkům slouží jako zázemí objekt v Jiříkově, na adrese Londýnská 564/2, Jiříkov.

Co pečovatelská služba nabízí?

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití wc,

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 2. dovoz nebo donáška jídla,
 3. pomoc při přípravě jídla a pití,
 4. příprava a podání jídla a pití,

pomoc při zajištění chodu domácnosti

 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 3. donáška vody,
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 5. běžné nákupy a pochůzky,
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. doprovázení dětí do škol, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Jak nás můžete kontaktovat?

Bc. Bohuslava Goldbergová

Bc. Bohuslava Goldbergová

sociální pracovnice a vedoucí úseku terénních služeb

604 298 497
goldbergova@ddfilipov.cz

V případě zájmu o naši službu nás kontaktujte a naši pracovníci Vás navštíví.

Kdo může požádat o pečovatelskou službu?

Může to být zájemce, lékař, rodina zájemce, městský úřad či jakákoliv jiná osoba, která se domnívá, že by případný zájemce naši péči potřeboval.

Jak probíhá jednání se zájemcem o pečovatelskou službu?

Jednání se zájemcem se povětšinou vede v domácnosti zájemce z důvodu celkového posouzení nepříznivé sociální situace . V případě potřeby je zájemci poskytnuto základní sociální poradenství.

Postup jednání se zájemcem:

 • prvotní informace získá zájemce při prvním kontaktu se sociální pracovnicí,
 • sociální pracovnice si domluví osobní schůzku se zájemcem,
 • sociální pracovnice při osobní schůzce se zájemcem zjišťuje jeho nepříznivou sociální situaci, jeho požadavky, cíle, které budou možné realizovat prostřednictvím naší služby, zájemci jsou sděleny všechny potřebné informace k realizaci služby,
 • jsou domluveny úkony a rozsah poskytované péče,
 • výsledkem tohoto jednání je písemný Záznam z jednání se zájemcem, vyplněná Žádost o poskytování služby.
 • Pokud má zájemce vážný zájem a jeho situace je akutní, je možné ihned na této schůzce podepsat i Smlouvu o poskytování služby.

Potřebné doklady

K podání žádosti o pečovatelskou službu potřebujete:

 • vyplněnou žádost

Dokumenty ke stažení

Rozvoz obědů

Operační program Zaměstnanost


Přehrát stránku